Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE SPRÁVU SOCIÁLNYCH SIETÍ

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE SPRÁVU SOCIÁLNYCH SIETÍ
 
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v oblasti marketing, humanitné, resp. spoločenské vedy alebo umelecké odbory.
 
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003
  z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • skúsenosti so správou sociálnych sietí vrátane nasadzovania a správy komerčných nástrojov,
 • skúsenosti s tvorbou audiovizuálneho obsahu pre sociálne siete výhodou,
 • ovládanie základných softwarových balíčkov, skúsenosti s prácou s audiovizuálnym softwarom výhodou,
 • bezchybné písomné ovládanie slovenského jazyka,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
 
Pracovná náplň:
 
 • spravuje sociálne siete v portfóliu Mesta Košice,
 • zodpovedá za analytické vyhodnocovanie sociálnych sietí v portfóliu Mesta Košice,
 • spravuje publikačný plán sociálnych sietí a zodpovedá za jeho realizáciu v spolupráci s ostatnými zamestnancami referátu marketingu a styku s verejnosťou a Mesta Košice,
 • koordinuje tvorbu obsahu pre sociálne siete s mestskými podnikmi,
 • sleduje inovácie v oblasti sociálnych médií a pracuje na ich implementácii do komunikačných procesov mesta,
 • spolupracuje na tvorbe audiovizuálneho obsahu určeného pre sociálne siete.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, výška funkčného platu najmenej 1 000 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice
 • portfólio výstupov (min. 3), ktoré uchádzač vytvoril pre sociálne siete alebo iné formy komunikácie (články, video, foto).
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými podkladmi je potrebné zaslať v elektronickej forme na e-mailovú adresu andrea.kamenska@kosice.sk v termíne do: 05.03.2021.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. Právo neprizvať uchádzača na osobný pohovor sa týka aj tých žiadostí, pri ktorých zaslané portfólio výstupov uchádzača nespĺňa kvalitatívne požiadavky výberovej komisie. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa. 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

 

/Zdroj: referát personalistiky MMK/