Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE TVORBU A IMPLEMENTÁCIU PROJEKTOV

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE TVORBU A IMPLEMENTÁCIU PROJEKTOV
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru, v odbore stavebníctva alebo dopravného inžinierstva výhodou
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • základná znalosť právnych a technických noriem súvisiacich s náplňou práce,
 • prax v oblasti inžinierskej činnosti pri príprave stavieb výhodou,
 • prax v oblasti tvorby a implementácie projektov z fondov EÚ výhodou,
 • znalosť práce na PC, MS Office,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, príp. nemeckého jazyka výhodou,
 • aktívny záujem o problematiku, resp. prax v odbore výhodou,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, precíznosť,
 • analytické a koncepčné myslenie,
 • komunikatívnosť, flexibilita a odolnosť voči stresu.
 
Pracovná náplň
 • zodpovedá za riešenie úloh predprojektovej a projektovej dokumentácie a ich prejednanie s príslušnými orgánmi,
 • zabezpečuje potrebné doklady a odbornú súčinnosť od odborných referátov mesta, resp. od ostatných partnerov projektu,
 • zúčastňuje sa územných, stavebných a kolaudačných konaní na príslušných správnych orgánoch, kde investorom je mesto Košice,
 • spolupracuje s referátom strategického rozvoja pri príprave projektov a ostatných podkladov k zabezpečeniu a vypracovaniu žiadostí za účelom získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov pre mesto,
 • vedie prehľady a evidenciu rozpracovaných, schválených a realizovaných projektov mesta,
 • spolupracuje s podnikmi, resp. organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestskými časťami v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,
 • sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
 • pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
 • spracúva, koordinuje a spolupracuje na tvorbe jednotnej koncepcie dopravy na území mesta.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 051,50 €.
 
Benefity:
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • práca v stabilnej organizácii,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi (ak uchádzač absolvoval prax),
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v PREDĹŽENOM termíne do: 16.11.2022.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – referent pre tvorbu a implementáciu projektov - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/