Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE TVORBU A IMPLEMENTÁCIU PROJEKTOV /máj 2024/

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE TVORBU A IMPLEMENTÁCIU PROJEKTOV
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • prax v oblasti tvorby a implementácie projektov z fondov EÚ vítaná,
 • znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti fondov EU, Program Slovensko 2021-2027,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • znalosť práce na PC, MC Office, informačný monitorovací systém ITMS2014+,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, samostatnosť, flexibilita.
 
Pracovná náplň:
 • koncepčná, koordinačná a metodická činnosť zameraná na využívanie prostriedkov EÚ a iných verejných zdrojov,
 • zabezpečuje riadenie prideleného projektu počas trvania projektového cyklu – manažment projektov, stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác, rozpočtu, zabezpečuje ich hodnotenie a prezentáciu výsledkov, aj zostavovanie priebežných a záverečných finančných zúčtovaní a správ k projektom,
 • realizuje odborné práce pri príprave projektov a ostatných podkladov k zabezpečeniu a vypracovaniu kompletných žiadostí na získanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov,
 • zabezpečuje kompletnú prípravu  projektov, zostavovanie rozpočtov, tvorba a spracovanie žiadostí o finančné príspevky z cudzích zdrojov,
 • zabezpečuje realizáciu prípravy spracovania a vyhodnotenia finančných a účtovných dokladov v súlade s národnou legislatívou, nariadeniami EÚ a pravidlami finančného riadenia projektov,
 • priebežne sleduje legislatívu členských štátov EÚ s dopadom na činnosť miestnej samosprávy a na podmienky mesta Košice, a v prípade potreby, iniciuje zmeny existujúcich vnútorných noriem resp. všeobecne záväzné nariadenia,
 • spolupracuje s referátom strategického rozvoja pri zabezpečení súladu jednotlivých strategických koncepcií mesta so strategickými koncepciami regiónu a štátu v lokálnych podmienkach,
 • vykonáva prieskum možností financovania projektov, sleduje harmonogramy výziev a samotné vyhlásenie výziev,
 • vykonáva evidenciu projektov mesta tam, kde mesto Košice vystupuje ako žiadateľ / konečný prijímateľ pomoci a zabezpečuje ich aktualizáciu na web stránkach mesta,
 • priebežne kontroluje a zabezpečuje súlad projektových zámerov, resp. projektov s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027,
 • spolupracuje s riadiacimi orgánmi a sprostredkovateľskými orgánmi operačných programov a vystupuje voči nim ako kontaktná osoba, vrátane komunikácie pri vykonávaných kontrolách na mieste,
 • spolupracuje s podnikmi resp. organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti tvorby a implementácie projektov, ich zmien a poskytuje im nevyhnutnú súčinnosť a poradenstvo,
 • poskytuje poradenskú činnosť, v prípade požiadavky, aj koordinačnú činnosť,
 • pripravuje podklady a materiály na rokovanie vedenia mesta, komisií Mestského zastupiteľstva a Mestského zastupiteľstva v Košiciach, odpovede na interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 500 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v predĺženom termíne do: 13.06.2024.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – referent pre tvorbu a implementáciu projektov - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/