Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre účtovníctvo na zastupovanie počas MD

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu

REFERENT PRE ÚČTOVNÍCTVO na zastupovanie počas MD

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
· úplné stredné vzdelanie s ekonomickým zameraním.

Ďalšie kritéria a požiadavky:
· spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
· znalosť účtovných a daňových zákonov,
· znalosť zákona o majetku obcí a obecnom zriadení,
· znalosť zákona o finančnej kontrole a rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve,
· počítačové znalosti ( MS Word, Excel, Outlook, Internet) – pokročilý,
· minimálne 2 roky odbornej praxe v oblasti účtovníctva,
· znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie ekonomického softwaru v podmienkach verejnej správy,
· zodpovednosť, flexibilita, samostatnosť, dôslednosť, schopnosť analyticky myslieť.

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

K prihláške do výberového konania je potrebné priložiť:
· osobný dotazník,
· profesionálny životopis,
· potvrdenie o praxi,
· overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
· výpis z registra trestov.

Osobný dotazník k žiadosti je uložený v prílohe


Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 02.03.2018

na adresu:
Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.

Na obálku uviesť „Výberové konanie – Oddelenie ekonomické – neotvárať."


MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


/Zdroj: Referát personalistiky MMK/

Prílohy

1. RTF 134,4 KB Osobný dotazník /formát rtf/
2. PDF 55,28 KB Osobný dotazník /formát pdf/