Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre urbanizmus a architektúru

Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

Referent pre urbanizmus a architektúru
na zastupovanie počas RD - (obsadzované dve pracovné miesta)

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
· vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa – architektúra /urbanizmus

Ďalšie kritéria a požiadavky:
· spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
· znalosti v oblasti urbanistickej a architektonickej tvorby,
· komunikačné schopnosti,
· znalosť grafických programov /Microstation alebo AutoCad/,
· znalosť cudzieho jazyka vítaná,

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
· osobný dotazník,
· profesionálny životopis,
· overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
· výpis z registra trestov.

Osobný dotazník k žiadosti je uložený v prílohe

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 31.07.2017

na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Na obálku uviesť „ Výberové konanie – odd. Výstavby, Investícii, SÚ a ŽP - neotvárať"


MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


/Zdroj: Referát personalistiky MMK/

Prílohy

1. RTF 134,4 KB Osobný dotazník /formát rtf/
2. PDF 55,28 KB Osobný dotazník /formát pdf/