Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok

Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

REFERENT PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK na zastupovanie počas PN a následne MD s nástupom od 01.06.2017

Minimálne požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa v odbore „ stavebníctvo - pozemné stavby"

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z.,
osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- ovládanie programov Microsoft Excel, Microsoft Word
- minimálne 1 rok praxe v odbore
- samostatnosť, flexibilita
- znalosť Stavebného zákona
- komunikačné schopnosti
- vodičský preukaz skupiny B
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník
- potvrdenie o praxi
- profesionálny životopis
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov


Osobný dotazník k žiadosti je uložený v prílohe.


Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do : 15.05.2017

na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Na obálku uviesť „ Výberové konanie – odd. Výstavby, Investícii, SÚ a ŽP - neotvárať"


MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


/Zdroj: Referát personalistiky MMK/

Prílohy

1. RTF 134,4 KB Osobný dotazník /formát rtf/
2. PDF 55,28 KB Osobný dotazník /formát pdf/