Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE VÝSTAVBU (PRÍPRAVÁR STAVIEB)

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE VÝSTAVBU (PRÍPRAVÁR  STAVIEB)
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebným zameraním - ukončené štúdium v odbore pozemné stavby alebo dopravné stavby.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť práce s PC a s kancelárskym balíkom Microsoft Office,
 • základná znalosť právnych a technických noriem súvisiacich s náplňou práce,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, precíznosť,
 • analytické a koncepčné myslenie,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, príp. nemeckého jazyka výhodou,
 • prax v odbore výhodou.
 
Pracovná náplň:
 • spolupráca pri tvorbe, príprave a vyhodnocovaní koncepčných dokumentov mesta z hľadiska rozvojových plánov mesta, územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • zabezpečenie úkonov spojených s procesom výstavby od fázy prípravy projektovej dokumentácie, povoľovania stavby (územné a stavebné konanie), spracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa až po kolaudáciu, uvedenie do užívania a zaradenie do majetku mesta,
 • posudzovanie a kontrola stavebných zámerov na území mesta a ich súlad so schválenými koncepčnými dokumentami mesta,
 • výkon inžinierskej činnosti v štádiu prípravy stavieb financovaných z vlastných zdrojov mesta, zo štátnych zdrojov a z eurofondov,
 • zabezpečenie podkladov pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, zhotoviteľa stavieb, štúdií a odborných posudkov,
 • príprava podkladov a materiálov na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva v oblasti výstavby.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 500,- €.
 
Benefity:
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • práca v stabilnej organizácii,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 16.06.2023.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „Výberové konanie - MMK – prípravár stavieb - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/