Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE VÝSTAVBU (STAVEBNÝ DOZOR)

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE VÝSTAVBU (STAVEBNÝ DOZOR)
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebným, dopravným alebo technickým zameraním.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť práce s MS Office (Word, Excel, Powerpoint) - pokročilý,
 • znalosť noriem a predpisov v danom odbore,
 • skúsenosť s projektovým riadením a prípravou stavieb,
 • výkon činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho v zmysle platného osvedčenia podľa zákona č.138/1992 Zb. podmienkou,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • organizačné schopnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita a spoľahlivosť.
 
Pracovná náplň
 • komunikácia s dotknutými orgánmi pri príprave a realizácii investičných zámerov v investorskej pôsobnosti mesta,
 • zabezpečenie odovzdania staveniska, zvolávanie na kontrolné dni, riešenie kolízií na stavbe, výkon inžinierskej činnosti v štádiu realizácie stavby, stavebný dozor, kontrola a odsúhlasovanie vykonaných prác zhotoviteľom, sledovanie časového harmonogramu postupu prác na stavbe a koordinovanie činnosti zhotoviteľa,
 • zabezpečenie realizácie diela od odovzdania staveniska až po prevzatie hotového diela a jeho následné zaradenie do majetku mesta,
 • monitoring na pridelených stavbách s vyhotovením správy a fotodokumentácie,
 • súčinnosť pri kontrole projektových dokumentácií v prípravnej fáze projektov,
 • sledovanie dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúce sa ním zabezpečovaných činností
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 500 €.
 
Benefity:
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • práca v stabilnej organizácii,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia oprávnenia na výkon činnosti stavebného dozoru,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 16.06.2023.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „Výberové konanie - MMK – stavebný dozor - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/