Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent protokolu a zahraničných vzťahov

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
  
REFERENT  PROTOKOLU A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV
  
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
-  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – preferovaná oblasť štúdia zameraná na medzinárodné vzťahy
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
   verejnom záujme,
-  odborná prax min. 3 roky - skúseností z vykonávania rôznych organizačných prác vyžadujúcich multidisciplinárny
   prístup k riadeniu a riešeniu problémov,
-  znalosť práce na PC, MC Office (pokročilý),
-  jazykové znalosti – anglický jazyk na úrovni C1, znalosť nemeckého jazyka výhodou,
-  odolnosť voči stresu a kultivované vystupovanie, komunikačné a organizačné schopnosti,
-  samostatnosť, časová flexibilita,
-  schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
-  vodičský preukaz skupiny B.
 
Pracovná náplň
-  organizačno-technické zabezpečovanie všetkých protokolárnych, pracovných a spoločenských podujatí primátora
   v zahraničí, ale aj na pôde mesta pri zahraničných aj domácich návštevách,
-  vypracovanie podkladov na oficiálne rokovania  primátora  so zahraničnými subjektmi,
-  preklady zahraničnej korešpondencie primátora a príhovorov primátora,
-  komplexná príprava a priebeh oficiálnych prijatí hostí mesta Košice po organizačnej, technickej a protokolárnej
   stránke,
-  aktívna spolupráca s partnerskými subjektmi mesta Košice v SR a v zahraničí,
-  zabezpečuje uplatňovanie pravidiel spoločenskej etikety a diplomatického protokolu pri účasti primátora na
   významných spoločenských podujatiach doma a v zahraničí,
-  zabezpečovanie písomného protokolárneho a spoločenského styku primátora doma a v zahraničí,
-  monitoring, analýza a spracovanie výsledkov aktivít primátora vo vzťahu s partnerskými mestami, zahraničnými a
   domácimi partnermi a inštitúciami,
-  budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov so zástupcami spolupracujúcich domácich aj zahraničných inštitúcií,
   partnerských miest, poskytovateľov grantov a s ostatnými externými partnermi,
ostatné úlohy vyplývajúce z danej pracovnej pozície.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  1020,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník (v  prílohe a na www.kosice.sk),
-  profesionálny životopis,
-  potvrdenie o odbornej praxi min. 3 roky,
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
  
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 14.02.2020
  
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – protokol a zahraničné vzťahy -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                             
 
  
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice