Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PROTOKOLU A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PROTOKOLU A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - preferovaná oblasť štúdia zameraná na medzinárodné vzťahy alebo cudzie jazyky.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • prax v oblasti protokolu a zahraničných vzťahov vítaná,
 • aktívna znalosť anglického jazyka (C1) a ďalší cudzí jazyk (C1) výhodou, skúsenosti s tlmočením vítané,
 • aktívna znalosť slovenského jazyka na úrovni materinského jazyka slovom aj písmom,
 • znalosť práce na PC, MC Office (pokročilý),
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • reprezentatívne vystupovanie,
 • odolnosť voči stresu a časová flexibilita,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ.
 
Pracovná náplň (najmä):
 • zabezpečovanie zahraničných vzťahov so zahraničnými organizáciami, zastupiteľskými úradmi a organizáciami v zahraničí,
 • organizačno-technické zabezpečovanie všetkých protokolárnych, pracovných a spoločenských podujatí primátora v zahraničí, ale aj na pôde mesta pri zahraničných aj domácich návštevách,
 • vypracovanie podkladov na oficiálne rokovania primátora so zahraničnými subjektmi,
 • preklady zahraničnej korešpondencie primátora a príhovorov primátora,
 • komplexná príprava a priebeh oficiálnych prijatí hostí mesta Košice po organizačnej, technickej a protokolárnej stránke,
 • zabezpečuje uplatňovanie pravidiel spoločenskej etikety a diplomatického protokolu pri účasti primátora na významných spoločenských podujatiach doma a v zahraničí,
 • zabezpečovanie písomného protokolárneho a spoločenského styku primátora doma a v zahraničí,
 • budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov so zástupcami spolupracujúcich domácich aj zahraničných inštitúcií, partnerských miest, poskytovateľov grantov a s ostatnými externými partnermi.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 237,50 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu preukazujúceho požadovanú jazykovú úroveň AJ, príp. úroveň iného cudzieho jazyka,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 18.10.2023.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie – referent protokolu a zahraničných vzťahov - neotvárať“.
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/