Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Vedúci oddelenia školstva

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
VEDÚCI ODDELENIA ŠKOLSTVA
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, výhodou je zameranie na ekonomiku alebo právo.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť právnych predpisov v oblasti školstva a územnej samosprávy, najmä:
        - zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
        - zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice,
        - zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
        - zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení,
        - zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
        - zákona č. 318/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
        - vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole, vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole,
        - vyhlášky č. 324/2009 o základnej umeleckej škole, vyhlášky č. 306/2009 o ŠKD, CVČ...
 • minimálne 5 rokov riadiacej praxe,
 • minimálne 10 rokov odbornej praxe,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, odolnosť voči stresu a kultivované vystupovanie,
 • znalosť jedného svetového jazyka Aj resp. Nj vítaná.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo  verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  2000 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • potvrdenie o riadiacej praxi,
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • pracovný posudok vydaný zamestnávateľom,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • koncepciu riadenia škôl a školských zariadení v pôsobností Mesta Košice v rozsahu max. 5 strán/A4,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Podklady pre koncepciu: https://www.kosice.sk/obcan/skolstvo 
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 22.11.2019
 
na adresu:      
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ VK -  vedúci oddelenia školstva -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v  termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice