Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: VEDÚCI REFERÁTU DANÍ A POPLATKOV

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
VEDÚCI REFERÁTU DANÍ A POPLATKOV
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým, resp. právnickým zameraním.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • odborná prax v oblasti priamych alebo nepriamych daní minimálne 10 rokov,
 • minimálne 5 rokov praxe v riadiacej pozícii,
 • znalosť právnych predpisov SR v oblasti miestnych daní a poplatkov,
 • znalosť práce na PC, MC Office,
 • znalosti v oblasti verejných financií a finančného manažmentu vo verejnom sektore,
 • manažérske zručnosti,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná.
 
Pracovná náplň:
 • riadi, koordinuje, usmerňuje a kontroluje činnosť správcov miestnych daní a plní úlohy podľa pokynov vedúceho ekonomického oddelenia,
 • v plnom rozsahu zabezpečuje správu miestnych daní v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov, 
 • zabezpečuje metodické riadenie správcov miestnych daní a poplatkov, koordinuje spoluprácu s referátom informatiky a so spracovateľom modulu miestnych daní a poplatku,
 • predkladá štatistické hlásenia o jednotlivých druhoch miestnych daní,
 • realizuje finančné analýzy, rozbory a sledovanie cash-flow, komentáre k miestnym daniam a informácie o plnení daňových príjmov,
 • zabezpečuje včasné vydanie rozhodnutí o vyrubení miestnej dane v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • sleduje splatnosť jednotlivých daní, v prípade omeškania zabezpečuje vystavenie výziev na nedoplatky a v prípade neuhradených daní zabezpečuje ich vymáhanie,
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre daňové exekučné konania a odvolacie konania,
 • zabezpečuje odvolacie konania o riadnych opravných prostriedkoch a konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch,
 • rozhoduje o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k predmetu záložného práva vo vlastníctve daňového dlžníka,
 • pripravuje podklady k tvorbe Všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov,
 • pripravuje podklady k návrhu programového rozpočtu v oblasti miestnych daní a poplatkov,
 • zabezpečuje plnenie príjmov rozpočtu za oblasť miestnych daní a poplatkov.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 2 100 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej a riadiacej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v predĺženom termíne do: 10.07.2024.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „Výberové konanie - MMK – vedúci referátu daní a poplatkov - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/