Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: VEDÚCI REFERÁTU DOPRAVY

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
VEDÚCI REFERÁTU DOPRAVY
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na dopravu.
 
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. výkone práce vo verejnom záujme, 
 • prax min. 5 rokov v odbore doprava, 
 • min. 3 roky riadiacej praxe, 
 • znalosti v oblasti právnych predpisov najmä:
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • zákon č. 401/1991 Zb. o meste Košice, 
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • znalosť práce s PC - užívateľ,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • riadiace schopnosti,
 • odolnosť voči stresu a kultivované vystupovanie,
 • samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, výborné komunikačné zručnosti.
 
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 800 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis, 
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi a riadiacej praxi,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 12.07.2021TERMÍN PREDĹŽENÝ do 28.07.2021
 
na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – vedúci referátu dopravy - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/