Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Vedúci referátu protokolu a zahraničných vzťahov

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
VEDÚCI  REFERÁTU  PROTOKOLU A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 
-  vysokoškolské II. stupňa  so zameraním na medzinárodné vzťahy
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
-  spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo                      
   verejnom  záujme,
-  riadenie, koordinovanie a usmerňovanie jednotlivých činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov,
-  zabezpečovanie protokolárnych a styčných úloh, zabezpečovanie zahraničných vzťahov so zahraničnými    
   organizáciami, zastupiteľskými úradmi a organizáciami v zahraničí,
-  schopnosť reprezentovať zamestnávateľa na domácich a medzinárodných fórach podľa všeobecne prijateľných
   zásad diplomatického protokolu a spoločenskej etikety,
-  minimálne 3 roky odbornej praxi v oblasti protokolu a zahraničných vzťahov,
- organizačné a komunikačné schopnosti, reprezentačné vystupovanie, znalosť protokolu a etikety,
- aktívna znalosť anglického jazyka (C1) a ďalší cudzí jazyk (C1) výhodou.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  1500 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
-  osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
-  profesionálny životopis,
-  overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
-  potvrdenie o odbornej praxi a pracovný posudok vydaný zamestnávateľom,
-  žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do  22.11.2019
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie – MMK – Vedúci  referátu  protokolu a zahraničných  vzťahov
-  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v  termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                             
 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice