Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci referátu športu a mládeže

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
VEDÚCI  REFERÁTU  ŠPORTU A MLÁDEŽE
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z.,
 • znalosti v oblasti telesnej výchovy a športu a príslušných právnych predpisov,
 • manažérske, organizačné, komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • minimálne 3 rokov odbornej praxe v oblasti telesnej výchovy a športu,
 • minimálne 3 roky riadiacej praxe v organizačných štruktúrach športu (športový klub, športový zväz),
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  1500 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník v prílohe,
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej a riadiacej praxi,
 • žiadosť o výpis z registra trestov v prílohe.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
s označením „VK – ŠPORT- neotvárať" v termíne do 10.05.2019    
 na adresu:
 
              Mesto Košice
              Referát personalistiky               
              Tr. SNP 48/A
              040 11  Košice
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
 
                                                                                      
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice