Prejsť na obsah

Vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúcu prevádzku Oceliareň I

Z v e r e j n e n i e

podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ)

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:
doručená na správny orgán SIŽP IŽP, OIPK Košice, dňa 20 07.2006
evidovaná pod č. j. : 2774/388-OIPK/2005-Ha, VS: 570021206

2. Prevádzkovateľ:
Názov a adresa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
3. Prevádzka:
3.1.Názov prevádzky: Oceliareň I

3.2.Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

3.3.Dátum začatia predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky: 1966 - nestanovená

3.4. Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
2. Výroba a spracovanie kovov
2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo
druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako
2,5 t za hodinu.


3.5 Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
- nedoložené, nezachované

3.6 Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
- nedoložené, nezachované

3.7. Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel: na parc. 153/19, 153/53, 159/58, 163/18 kat. územie Železiarne

3.8. Dátum zverejnenia na úradnej tabuli inšpektorátu: 04. 08. 2006

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje v kancelárii úradu Mesta Košice – Odd. výstavby a ŽP, na posch. č. 3, kanc. č. D 321, v dňoch: PO - PIA, v čase od: 8,00 – 15,00 hod., alebo v kancelárii správneho orgánu SIŽP IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, č. dv. 16, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5, v pracovných dňoch: pondelok až piatok, v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod.

V ý z v a

verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice (ďalej len SIŽP IŽP Košice, OIPK).
Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti v zmysle § 13 ods. 4 zákona o IPKZ formou petície, ktorú zašle na vyššie uvedenú adresu.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, Rumanova 14,
040 53 Košice, určuje lehotu na podanie vyjadrenia v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy.


Dátum vyvesenia výzvy : 8.8.2006
Dátum zvesenia výzvy : 24.8.2006
Podpis :


Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.skMgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu