Prejsť na obsah

Vyhlásenie medzinárodnej urbanistickej súťaže "Košice-Hornád - Nové mestské centrum"

Mesto Košice vyhlasuje medzinárodnú urbanistickú súťaž "Košice-Hornád - Nové mestské centrum".

Rieka Hornád a jej okolie nemá v súčasnosti v urbanistickom usporiadaní mesta Košice stvárnenie, ktoré by zodpovedalo jej významu a potenciálu. V uplynulých desaťročiach bolo spracovaných niekoľko územnoplánovacích podkladov, ktoré sa zaoberali problematikou prestavby územia vo väzbe na rieku Hornád v Košiciach, boli však spracované za odlišných spoločenských podmienok alebo riešené len ako vízia v ideovej rovine. V súčasnosti sa javí potreba posunu územnoplánovacej prípravy do konkrétnejšej, reálnejšej polohy.

Predmetom riešenia súťaže "Košice-Hornád - Nové mestské centrum" je územie vo väzbe na rieku Hornád v centrálnej časti mesta. Riešené územie s plochou cca 300 hektárov vymedzuje zo severu Rampová ulica, zo západu okraj koľajiska hlavnej železničnej trate, z juhu Palackého ulica a križovatka Prešovská – Sečovská vrátane, z východu Prešovská cesta. Cieľom urbanistického riešenia je kreovanie atraktívneho mestského prostredia pre funkcie vyššej občianskej vybavenosti, bývania, rekreácie, športu a zelene a so zreteľom na polohu územia s cieľom rozvinutia celomestského centra, vrátane centra na regionálnej úrovni.

Súťaž je realizovaná ako verejná anonymná dvojetapová urbanistická súťaž návrhov na urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice-Hornád, ako projektová súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 - 257 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č. 157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016. Porota urbanistickej súťaže je zostavená z renomovaných zahraničných a domácich odborníkov a je v nej 7 riadnych členov a 3 náhradníci. Výsledky súťaže budú vyhlásené 23. júna 2022.

Link na stránku súťaže v elektronickom systéme verejného obstarávania Josephine: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16142/summary