Prejsť na obsah

VÝROBA KOMPOSTU V ZÁHRADE BERNÁTOVCE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 14.12.2007
A/2007/12772/457


Oznamujem občanom, že dňa 11.12.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení :

výroba kompostu v záhrade bernátovce."

Navrhovateľ, Mesto Košice, Správa mestskej zelene v Košiciach, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer „Výroba kompostu v záhrade Bernátovce", ktorý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

Na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe, s prihliadnutím na doručené stanoviská k zámeru a po dohode s rezortným a povoľujúcimi orgánmi a dotknutou obcou Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti.

Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321, 3. posch., každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca t.j. do 14.1. 2008.

Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční do 11.1.2008. Presný termín bude verejnosti oznámený uverejnením pozvánky na tejto úradnej tabuli.


primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice