Prejsť na obsah

Výroba, odlievanie a valcovanie ocele progresívnymi technológiami - doručenie Rozsahu hodnotenia

Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice-Šaca, IČO: 36 199 222, predložil dňa 11.02.2022 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zámer navrhovanej činnosti na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava