Prejsť na obsah

Výroba, odlievanie a valcovanie ocele progresívnymi technológiami - zámer navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice, IČO 36199222 predložil na Ministerstvo ŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania