Prejsť na obsah

Výsledky stretnutia prierezovej skupiny

2.augusta 2007 sa na Magistráte mesta Košice konalo 3. pracovné stretnutie Prierezovej skupiny jednotnej koordinácie projektov spracovávaných a podávaných mestom a mestskými časťami. Iniciatíva na vytvorenie tejto pracovnej skupiny vzišla z oddelenia strategického rozvoja a financovania MMK. Zámerom pravidelných pracovných stretnutí zástupcov MMK, mestských častí a mestských podnikov zodpovedných za rozvoj a prípravu projektov je spružniť komunikáciu a koordinovať proces prípravy a implementácie projektov

Predmetom minulotýždňového stretnutia bolo najmä prerokovanie procesu prípravy aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako základného rozvojového dokumentu. Existencia aktualizovaného PHSR bude jednou z neodpustiteľných podmienok pre podávanie žiadostí o nenávratnú podporu z fondov EÚ. Z toho dôvodu je jeho aktualizácia prioritnou aktivitou OSRaF. PhDr. Ingrid Orgonášová, vedúca oddelenia predstavila vo svojej prezentácii návrh jednotlivých etáp prípravy aktualizácie, tak ako boli schválené na porade primátora mesta. Navrhované postupové kroky boli predmetom rokovania MR dňa 9. 8. 2007.

Druhá prezentácia bola zameraná na zhodnotenie výsledkov prvých dvoch etáp rozvojového auditu, ktorý pre Mesto Košice vykonal Karpatský rozvojový inštitút. Ing. Zuzana Záborská pracovníčka tejto odbornej inštitúcie prezentovala spracované dokumenty spolu s návrhmi. Myšlienky a odporúčania KRI tvoria súčasť návrhu postupových krokov aktualizácie PHSR.

Účastníci pracovného stretnutia boli formou odbornej prezentácie v ďalšom bode informovaní o zozname obcí zaradených do jednotlivých pólov rastu. Rozhodnutie o inovačných a kohéznych póloch vydal Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR v mesiaci jún 2007. Zverejnením rozhodnutia boli obce SR rozdelené do kategórií, podľa ktorých sa môžu uchádzať o čerpanie zdrojov z Európskeho regionálneho fondu (ERDF), európskeho sociálneho fondu (ESF) alebo z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Mesto Košice je zaradené do zoznamu inovačných pólov rastu ako celok. To znamená, že môže čerpať prostriedky z ERDF a ESF. Podľa zverejneného rozhodnutia mestské časti do zoznamu neboli zaradené.

Zamestnanci oddelenia strategického rozvoja a financovania upozornili prítomných na aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú pomoc, ktoré boli členom prierezových tímov odovzdané aj v písomnej podobe.

Ďalšie pracovné stretnutie časti prierezového tímu sa bude konať v najbližších dňoch. Cieľom tohto rokovania bude príprava projektov pre získanie prostriedkov z Nórskych fondov.

Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja a financovania MMK