Prejsť na obsah

VÝTVARNÉ UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE, FOTOGRAFIA, DIZAJN, ARCHITEKTÚRA

Podprogram 4. 3 – výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
- fyzická osoba,
- podnikateľ,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.

Minimálna výška požadovanej dotácie je 20.000,- Sk (s výnimkou poplatkov v medzinárodných organizáciách a účastníckych poplatkov).


Podporované budú tieto okruhy:


4.3.1 tvorba a realizácia diel
· Cieľom dotácie je podporiť vznik a šírenie diel výtvarných umení. Dotácia je určená na návrh a realizáciu výtvarných diel a fotografie.

4.3.2
prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
· Cieľom dotácie je podporiť prezentáciu výtvarných umení. Dotácia je určená pre usporiadateľov uvedených aktivít s cieľom verejne prezentovať výtvarnú tvorbu odbornej a laickej verejnosti. Dotácia je určená tiež na podporu vydania odborných neperiodických publikácií (katalógov, zborníkov, dokumentačných materiálov, informačných bulletinov) viažucich sa ku konkrétnym prezentačným aktivitám. Na podporu autorských katalógov a monografií umelcov je určený podprogram 4.5.

4.3.3
edukačné aktivity: tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, konferencie
súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách
· Cieľom dotácie je prostredníctvom vzdelávania zabezpečiť rozvoj kultúrnych aktivít obyvateľstva. Dotácia je určená pre usporiadateľov uvedených aktivít s regionálnym, celoštátnym resp. s medzinárodným významom, ako aj na podporu účasti na podobných podujatiach v zahraničí. Podpora je určená na úhradu členského poplatku za rok 2007 v medzinárodných mimovládnych organizáciách pre národné sekcie s právnou subjektivitou, ktoré dokázateľne vyvíjajú aktívnu činnosť (výhradne pre kolektívnych členov).

4.3.4 reflexia výtvarných umení
- Cieľom podpory je rozvoj reflexie (umelecko-vedných a umelecko-kritických štúdií, esejí a ďalších žánrov) výtvarných umení a ich prejavov v odborných periodikách a v neperiodických publikáciách, alebo verejne prezentované hodnotenie výtvarného diela. Dotácia je určená pre fyzické osoby - teoretikov, vedcov a kritikov činných v oblasti výtvarných umení, ako aj pre právnické osoby, teda pre usporiadateľov medzinárodných konferencií, sympózií alebo odborných seminárov, ktoré reflektujú slovenskú výtvarnú kultúru.
- Dotácia sa môže poskytnúť aj na čiastočné krytie nákladov spojených s prípravou, vydaním príležitostných a účelových publikácií a súvisiacich materiálov (napr. publikácie k výročiam subjektov, zborníky z konferencií, seminárov, katalógov, a pod.).

Termín predkladania žiadosti v roku 2007 je do 31. januára 2007.


Kompletné informácie ohľadom grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk , alebo na Ministertve kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava.