VÝZVA DOTKNUTEJ VEREJNOSTI A OSOBÁM

Na základe žiadosti prevádzkovateľa Brock Metals s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice vedie Slovenská inšpekcia ŽP podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. konanie vo veci zmeny vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na výrobu zinkových zliatin“.

V prílohe sú zverejnené údaje a informácie podľa zákona a výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, s možnosťou podať prihlášku dotknutej verejnosti a osobám a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. V prílohe je okrem žiadosti aj jej doplnenie.