Prejsť na obsah

Výzva k súťaži - podprahová zákazka na poskytovanie služieb v oblasti veterinárnej asanačnej služby


Vec: Výzva k súťaži (podlimitná zákazka - podprahovým postupom)

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Košice Sídlo : Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 00691135
Telefón: 055/6419363, 6419258
Fax: 055/6436288
Kontaktné osoby : Ing. Vasko, Ing. Nagy
E – mail: vasko@kosice.sk

2. Zmluva na poskytnutie služieb
- zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Názov zákazky:
poskytovanie služieb v oblasti veterinárnej asanačnej služby na území mesta Košice:
- Odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat
- Zber a ďalšie naloženie s uhynutými zvieratami (kadavérov) alebo ich časťami
- Vykonávanie pohotovostnej služby

4. Opis:
- odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat,
- zber a ďalšie naloženie s uhynutými zvieratami alebo ich časťami,
- klinické vyšetrenie a vakcinácia odchytených zvierat, laboratórne vyšetrenie zvierat, veterinárne
ošetrenie poranených alebo chorých zvierat, pozorovanie a prípadne následná eutanázia odchytených
zvierat,
- vyšetrenie uhynutých zvierat a zabezpečenie ich laboratórneho vyšetrenia, ktoré vykoná príslušný
orgán štátnej veterinárnej správy,
- eutanázia ireverzibilných stavov zvieraťa na mieste jeho výskytu,
- vykonávanie nepretržitej asanačnej pohotovostnej služby 24 hodín denne aj počas pracovného pokoja
a sviatkov,
- spolupôsobenie pri realizácii opatrení vyhlásených príslušnými nákazovými komisiami,
- činnosti vykonávať v súlade s požiadavkou na etiku veterinárneho lekára,
- pri eutanázii zvierat postupovať v súlade s predpismi, pri tejto činnosti používať barbituráty podľa
smerníc Európskej únie,
- pri poskytovaní služieb musí postupovať v súlade so zákonom č.488/2002 Z.z. ( o veterinárnej
starostlivosti ) a v zmysle platnej legislatívy a predpismi upravujúcimi túto činnosť,
- musí viesť evidenciu o stave a osude zvierat a na požiadanie predkladať objednávateľovi správu
o svojej činnosti,
- musí vlastniť príp. mať k dispozícií technické vybavenie a zariadenia potrebné pre poskytovanie
služieb,
- zabezpečenie karanténnej starostlivosti t.j. preukázanie schopnosti splnenia zákonom stanovených
požiadaviek - technicky vybavené a spôsobilé priestory pre umiestňovanie zvierat do karantény príp.
zmluvné zabezpečenie cestou iných subjektov oprávnených na výkon týchto činností,
- zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat a ich častí - preukázanie sa dokladom
(zmluva alebo dohoda o odbere uhynutých zvierat s oprávnenou organizáciou na výkon týchto
činností - odber a likvidácia a pod.),
- poskytovanie nepretržitej pohotovostnej veterinárnej asanačnej služby na území mesta Košice
(24 hodinovej).


5. Miesto poskytovania:
- územie mesta Košice

6. Klasifikácia CPV: 85200000-1

7. Možnosť predloženia ponuky na : - na celý predmet obstarávania
8. Variantné riešenie: - neumožňuje sa 9. Termín poskytovania služieb:
- do 31.marca 2008

10. Hlavné podmienky financovania:
- predmet obstarávania bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa vyčlenených v rozpočte mesta Košice

11. Podmienky účasti uchádzačov:
- doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) nie starší ako 3 mesiace
ku dňu 27.3.2007,
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov alebo zamestnancov zodpovedných za
plnenie zmluvy na poskytovanie služieb,
- predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti zodpovedných pracovníkov vydaných na základe
osobitného predpisu zák. č. 455/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov na vykonávanie
koncesovanej živnosti – Veterinárna asanácia, doklad opečiatkovaný originálnym odtlačkom
pečiatky a podpísaný odborne spôsobilou osobou spolu s čestným vyhlásením uchádzača,
že osoby, ktorých osvedčenie o odbornej spôsobilosti predkladá, budú k dispozícii na plnenie
zmluvy,


12. Poskytovanie súťažných podkladov:

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
Kontaktné osoby: Ing. Vasko, tel. 055/6419363, Ing. Peter Nagy 6419258
Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 5.3.2007 do 21.3.2007
v pracovnom čase od: 8:00 hod do 14:30 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne príp. poštou

Úhrada za súťažné podklady :
- nevyžaduje sa

13. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:
- 27.3.2007 do 12:00 hod. stredoeurópskeho času
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

14. Otváranie obálok s ponukami:
- 27.3.2007 o 13:00 hod. stredoeurópskeho času v budove MMK, Tr. SNP 48/A,
miestnosť D - 310.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ceny (vrátane DPH)

16 . Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.4.2007

RNDr. Milan S a b o l
riaditeľ