Výzva na predkladanie ponúk - Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia "THE RUN 2019"

Názov zákazky „Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019“.

 Lehota na predkladanie ponúk je do 30.5.2019 do12.00hod.

Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3780/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

 

/Zdroj: referát športu a mládeže/