Výzva na predkladanie ponúk - Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia

Názov zákazky „Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia“.
Lehota na predkladanie ponúk je do 18.04.2019 13:00:00
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3361/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/