Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka podprahovým postupom) pracovná zdravotná služba

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka podprahovým postupom)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Košice Sídlo : Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 00691135
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ferjenčík, Ing. Martin Vasko
Telefón: 055/6419 239, 6419 363
Fax: 055/6436 288

2. Zmluva na poskytovanie služieb
- zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Názov zákazky:
„Pracovná zdravotná služba"

4. Opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexnej pracovnej zdravotnej služby pre mesto Košice
a jeho niektorých organizačných zložiek – dohľad nad pracovným prostredím,
poradenstvo, školenia, výkon preventívnych lekárskych prehliadok a lekárskych vyšetrení.

5. Miesto poskytovania:
- Košice.

6. Spoločný slovník obstarávania CPV:
85100000-0 Zdravotnícke služby
85140000-6 Rôzne zdravotnícke služby
7. Možnosť predloženia ponuky na: - na celý predmet obstarávania
8. Variantné riešenie: - neumožňuje sa 9. Termín poskytovania služieb:
- na dobu určitú 36 mesiacov (predpoklad zahájenia - január 2008)
10. Hlavné podmienky financovania:
- predmet obstarávania bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa vyčlenených v rozpočte mesta Košice.

11. Preukázanie splnenia účasti podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 99 ods. 1 písm. b), § 27 ods. 1 písm. d) cit., § 28 ods. 1 písm. a), f) zákona č. 25/2006 Z.z. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, 3, 4 cit. zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií:

· doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) nie starší ako tri mesiace
ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, dokladom uchádzač musí preukázať,
že je oprávnení na poskytovanie požadovaných služieb súvisiacich s predmetom obstarávania.

Finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 písm. d) cit. zák.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom a súčasnom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru.

Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:

  • prehľadom o dosiahnutom obrate za oblasť, ktorej sa predmet zákazky týka, t. zn. údaje o ročnom obrate za činnosti spojené s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby a služieb v oblasti komplexnej starostlivosti a ochrany zdravia zamestnancov za roky: 2005, 2006 a 2007 (k 30.06.2007). Výšku dosiahnutého obratu je potrebné uviesť osobitne za každý rok.
Týmito údajmi musí uchádzač preukázať, že jeho ročný obrat za činnosti spojené s poskytovaním služieb dosiahol výšku minimálne 2 mil. Sk za rok (bez DPH) resp. 1 mil. Sk za polrok (bez DPH) t.j. v roku 2005 - min. 2 mil. Sk, v roku 2006 - min. 2 mil. Sk, prvý polrok 2007 - min. 1 mil. Sk. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom.

Technická a odborná spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a), f) cit. zák.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú
spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol
schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru
ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý
riadne plniť takúto zmluvu.

Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:

  • zoznamom úspešne splnených a v súčasnosti rozpracovaných zmlúv v oblasti poskytovania pracovnej zdravotnej služby a služieb komplexnej starostlivosti a ochrany zdravia zamestnancov služieb za roky 2005, 2006 a 2007 (rok 2007 - k 30.6.2007). V zozname je potrebné uviesť – obchodný názov odberateľa, cenu a meno a telefonický kontakt na zodpovedného pracovníka odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom.
  • doklad o oprávnení vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby
    (overená kópia, s overením nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) podľa zák. 355/2007 Z.z. (o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a vyhl. 458/2006 Z.z (o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť) a zák. č.124/2006 Z.z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

12. Poskytovanie súťažných podkladov:

Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti a budú
mu poskytnuté na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
Kontaktné osoby: Ing. Martin Vasko, tel. 055/6419363, Ing. Peter Ferjenčík tel. 6419239

Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 14.11.2007 do 23.11.2007
- v pracovnom čase od: 8:00 hod do 14:30 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne, zaslanie poštou

Poplatok za súťažné podklady sa nevyžaduje.

13. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:
- 5.12.2007 do 9:00 hod. stredoeurópskeho času
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

14. Otváranie obálok s ponukami:
- 5.12.2007 o 10:00 hod. stredoeurópskeho času
v budove MMK, Tr. SNP 48/A,
miestnosť D - 310.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Paušálny poplatok za zabezpečenie komplexných služieb PZS pre všetky požadované činnosti za zamestnanca/mesačne (vrátane DPH).

16 . Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2007.RNDr. Milan  S a b o l
riaditeľ