Výzva na predkladanie ponúk - Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov

Názov zákazky „Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov“.
Lehota na predkladanie ponúk je do 23.04.2019 13:00:00
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3377/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/