Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na dodávku výpočtovej techniky

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky
Názov: „Dodávka výpočtovej techniky"

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Hajduková, Ing. Viktor Fenďa
Telefón/fax: 055/6419 235, 6419 244, fax-6419 288

2. Predmet zákazky
Dodanie 60 ks notebookov.

Klasifikácia: Spoločný slovník obstarávania – 30213100-6

3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka 60 ks notebookov s možnosťou pripojenia na Internet. Podrobnejší opis a technické požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch. Variantné riešenie nie je povolené.

4. Miesto dodania predmetu zákazky
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11, Samostatný referát informatiky

5. Lehota na ukončenie dodávky
Do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy.

6. Určenie podmienok účasti
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovne:

Základné podmienky účasti uchádzačov:
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo platná overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z., v ktorom bude zapísané oprávnenie na činnosť podľa predmetu zákazky.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
- Uchádzač má byť certifikovaným obchodným a servisným partnerom pre ponúkanú značku notebooku. Uchádzač o tejto skutočnosti predloží fotokópiu dokladov.
- Uchádzač má mať v Košiciach minimálne jedno servisné stredisko. O tejto skutočnosti predloží zoznam servisných stredísk v rámci Košického kraja.
- Uchádzač má mať certifikát kvality ISO 9001. O tejto skutočnosti predloží fotokópiu príslušného dokladu.
- Uchádzač predloží opis ponúkaného tovaru minimálne v rozsahu uvedenom v špecifikácii predmetu zákazky podľa prílohy č.1 súťažných podkladov, aby bolo možné porovnať ponúkaný tovar s požiadavkami verejného obstarávateľa.

Splnenie podmienok účasti sa bude hodnotiť spôsobom splnil/nesplnil. Do vyhodnotenia bude zaradená ponuka uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti.

7. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady budú záujemcom poskytnuté na základe písomnej žiadosti na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode č. 1.

Žiadosť o súťažné podklady je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi:
v pracovných dňoch od: 07. 05. 2007 do: 11. 05. 2007
v čase od: 8.00 h. do: 15.00 h.
v stredu do: 16.00 h.
v piatok do: 14.00 h.

Spôsob prevzatia – osobne alebo zaslanie poštovou zásielkou. Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje. Výzva bude zaslaná po jej uverejnení na verejne prístupnom mieste (webová stránka) aj priamo minimálne trom možným záujemcom.

8. Lehota na predkladanie ponúk

Ponuku môže predložiť iba záujemca, ktorý v stanovenej lehote požiadal o poskytnutie súťažných podkladov a ktorému ich verejný obstarávateľ poskytol, resp. ktorý bol verejným obstarávateľom vyzvaný.
Ponuku je potrebné predložiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č.1 v termíne do 30. 05. 2007 do 14.00 hod. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

9. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31. 05. 2007 o 9.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa, v zasadačke č. 208/D na 2. poschodí.

10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny s DPH.

11. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk uplynie 10. 07. 2007.


Dátum: 04. 05. 2007


Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa: RNDr. Milan Sabol
Odborne spôsobilá osoba: Ing. Gabriela Hajduková