Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odb. učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice

Názov zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice“
Lehota na predkladanie ponúk je do 05.06.2019 do 10:00 hod.
 
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3791/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: Oddelenie ekonomické, referát verejného obstarávania MMK/