Výzva na predkladanie ponúk - ÚPN-Z Košice – Lorinčík

Predmet zákazky: „Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018" - spracovateľ
Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 18.05.2018, do 09.00 hod. na e-mail: 2018.13012@kosice.sk    
 
Viac informácií v prílohách

Prílohy

1. PDF 294,38 KB Výzva na predkladanie ponúk
2. ZIP 2,92 MB Príloha č.1 Opis predmetu zákazky
3. ZIP 554,29 KB Príloha č.2 Ponuka uchádzača - formulár /formát rtf, pdf/
4. PDF 337,54 KB Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk