Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému

Názov zákazky: „Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému“
Lehota na predkladanie ponúk je do 28.06.2019 do 10:30:00. hod.
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4031/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému
 
 
/Zdroj: Oddelenie ekonomické, referát verejného obstarávania MMK/