Výzva na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul.č. 30, 31, 33 v Košiciach

V bytovom dome na Golianovej ul.č. 30, 31, 33 sú v súčasnej dobe neobsadené  4 dvojizbové byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
 
 
Podmienky na prenajatie bytu na Golianovej ul. :
 
Žiadatelia o prenajatie bytu musia spĺňať nasledovné podmienky :
 1. cieľová skupina, mladé rodiny s deťmi, osamelý rodič  (najmenej trojčlenná domácnosť)
 2. trvalý pobyt na území mesta Košíc, alebo je v pracovnom pomere najmenej 7 mesiacov pred podaním žiadosti s miestom výkonu práce na území mesta Košíc, pracovná zmluva na dobu neurčitú a nie je vo výpovednej lehote
 3. mesačný príjem žiadateľa a osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu  (zákon č . 601/2003Z.z.  o  životnom   minime  v znení  neskorších  predpisov) neprevyšuje štyri a pól násobok životného minima
 4. žiadateľ a osoby, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, nie sú a ani neboli nájomcami resp. vlastníkmi  bytu, alebo rodinného domu a v súčasnej dobe nie sú schopní riešiť svoju bytovú situáciu vlastnými silami
 5. žiadateľ nemá voči mestu žiadny záväzok
 
Splnenie podmienok musia žiadatelia preukázať nasledovnými dokladmi:
 
k podmienke 1-2
 • rodný list žiadateľa a osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, sobášny list, prípadne iný úradný doklad osvedčujúci ich osobný stav
 • ak je žiadateľ rozvedená/ý/ právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a výšky výživného na dieťa (deti)

k podmienke 3
 • potvrdenie od zamestnávateľa, alebo od  iného  trvalého  zdroja  príjmov  o  výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti spolu s potvrdením od kedy trvá pracovný pomer a že žiadateľ nie je vo výpovednej lehote
 • resp. potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb   za rok 2019

k podmienke 4
 • potvrdenie o trvalom pobyte vystavené príslušnou mestskou časťou mesta Košice
 • čestné prehlásenie, že žiadateľ a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nie sú a ani neboli nájomcami, resp. vlastníkmi bytu, alebo domu -  overené matrikou, resp. notárom
 
 
Predkladanie žiadosti:
 
Žiadosť o prenajatie bytu (spolu s požadovanými dokladmi) je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením 
 • mena, priezviska a adresy žiadateľa
 • značenia  :  „Neotvárať – byty Golianova“
 • adresy: Mesto Košice , Tr. SNP 48/A , 040 11 Košice
 
Termín na doručenie žiadosti  :  od 20.07.2020 do 11.09.2020 do 14.00 hod.
 
Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne (do podateľne mesta Košice)
(Rozhodujúcim je dátum uvedený na podacej pečiatke v podateľni, resp. na podanej pošte)
 
 
Výber uchádzačov : predložené žiadosti o prenajatie bytov budú posúdené v komisii menovanej primátorom mesta.
 
Výber  uchádzačov  bude  realizovaný  formou  žrebovania,  ktoré sa uskutoční pod dohľadom komisie menovanej primátorom mesta. Do žrebovania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí splnia všetky vyššie uvedené podmienky. Ak bude viac žiadateľov ako bytov , ktorí splnia podmienky na pridelenie bytu (tí, ktorí nebudú vyžrebovaní)  budú zaradení do zoznamu žiadateľov v súlade s planým VZN mesta Košice  č.194/2018  (podľa dátumu doručenia žiadosti) a po uvoľnení ďalšieho štartovacieho bytu im môže byť  byt pridelený.
 
Nájomné zmluvy budú uzatvárané na dobu určitú 5 rokov.
 
 
Mgr. Lucia Gurbáľová                                                                                          
námestníčka  primátora
 
 
Košice 15.07.2020
 
 
/Zdroj: referát soc. vecí MMK/