Výzva na predkladanie žiadostí o nájom voľného sociálneho bytu vo vlastníctve mesta Košice v bytovom dome na ulici Sládkovičova 3

V Ý Z V A  
na predkladanie žiadostí o nájom voľného sociálneho bytu vo vlastníctve mesta Košice v bytovom dome na ulici Sládkovičova 3, po rekonštrukcii _________________________________________________________________________
 
Mesto  Košice ponúka na nájom voľné byty v bytovom dome na ul. Sládkovičova 3,  zrekonštruované s použitím podpory (úveru) v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Z celkového počtu 54 bytov vytvorených rekonštrukciou sú voľné byty:
 • jednoizbové - 5
 • dvojizbové - 11
 
Mesto prenajíma byty „oprávneným osobám“ ako sociálne byty, so zachovaním nájomného charakteru bytov najmenej po dobu 20 rokov a s dodržaním podmienok prenájmu podľa § 22 zákona č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
 
„Oprávnenou fyzickou osobou“ je
a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak

  1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
  3. aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov. 
 
Životné minimum* domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
 
Sociálny byt na ul. Sládkovičova 3 po rekonštrukcii môže byť  prenajatý   žiadateľovi –  „oprávnenej fyzickej osobe“ staršej ako 18 rokov, ak on, resp. iná osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti, nie je vlastníkom alebo nájomcom rodinného domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie, nemá ani doživotné právo užívania takýchto nehnuteľností a tento stav si nezavinil svojím, hoci nedbanlivostným konaním a
 
a) po dobu dlhšiu ako tri roky má trvalý pobyt na území mesta Košice,
b) nemá voči mestu Košice žiadne nesplnené záväzky a nespôsobil mestu ani žiadnu ujmu,
c) je schopný plniť povinnosti nájomcu (najmä platiť nájomné a úhradu nákladov za služby spojené s užívaním bytu),
 
Osoby žijúce v spoločnej domácnosti sa môžu uchádzať o nájom len jedného bytu vo vlastníctve mesta pre spoločné bývanie.
 
Na prenajatie bytu vo vlastníctve mesta v bytovom dome na ulici Sládkovičova 3 v Košiciach po ukončení rekonštrukcie bytov nie je právny nárok.
 
Písomná žiadosť o nájom sociálneho bytu v bytovom dome na ulici Sládkovičova 3 po ukončení rekonštrukcii musí obsahovať:
 
a) meno, priezvisko, rodné meno, trvalý pobyt a dátum narodenia žiadateľa a všetkých osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti a označenie ich vzťahu k žiadateľovi, rodinný stav žiadateľa,
 
b) bydlisko žiadateľa,
 
c) adresu pre doručovanie zásielok, telefonický kontakt alebo email,
 
d) informáciu, či má žiadateľ záujem o jednoizbový byt, alebo o dvojizbový byt (tento údaj nie je možné dodatočne meniť),
 
e) potvrdenie príslušnej mestskej časti mesta Košice o trvalom pobyte žiadateľa (s uvedením dĺžky pobytu),
 
f) čestné vyhlásenie** žiadateľa, že on, ani žiaden člen jeho spoločnej domácnosti nie je vlastníkom alebo nájomcom rodinného domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie, nemá ani doživotné právo užívania takýchto nehnuteľností a tento stav si nezavinil svojím, hoci nedbanlivostným konaním,
 
g) čestné vyhlásenie** žiadateľa, že on, ani člen jeho domácnosti, nemá voči mestu Košice žiadne nesplnené záväzky a nespôsobil mestu ani žiadnu ujmu,
 
h) potvrdenie o predpokladanej výške príjmu žiadateľa a všetkých osôb, ktoré tvoria s ním spoločnú domácnosť za rok 2019 a potvrdenie o aktuálnom príjme domácnosti - najmä potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie platiteľa sociálnej dávky (napr. dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku, prídavku na deti),
 
i) čestné vyhlásenie** žiadateľa, že on, ani ďalší členovia jeho domácnosti, nemali v roku 2019 iný ako preukázaný príjem,
 
j) v prípade rozvedeného žiadateľa právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva, zverení detí do opatery a o výške výživného 
 
k) počet a zoznam príloh pripojených k žiadosti a
 
l) vlastnoručný podpis žiadateľa.
 
Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok hodnovernými dokladmi..
Vzhľadom k predpokladanému vzniku nájmu v roku 2020, žiadatelia budú povinní pred uzatvorením zmluvy o nájme bytu preukázať skutočné príjmy za rok 2019, na základe ktorých bude opakovane posúdené splnenie podmienok na nájom bytu podľa ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
 
Žiadosť o nájom bytu (spolu s hodnovernými dokladmi) je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením
 • mena, priezviska a adresy žiadateľa
 • označenia „Neotvárať - žiadosť o byt, Sládkovičova 3“
 • Adresy: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne (do podateľne mesta Košice).
 
Žiadatelia môžu doručovať žiadosti do 15. decembra 2019
(Rozhodujúcim je dátum uvedený na podacej pečiatke v podateľni, resp. na podacej pošte.)
 
V ý b e r    n á j o m c o v   b y t o v:
Mesto uskutoční výber nájomcov voľných bytov žrebovaním zo žiadateľov, ktorí podajú žiadosť na základe tejto výzvy a splnia podmienky určené na nájom bytu.
 
Ak počet uchádzačov o byty prekročí počet voľných bytov určených na nájom, mesto uprednostní pri výbere nájomcu oprávnené osoby - rodiny s nezaopatrenými deťmi a oprávnené osoby uvedené v ustanovení § 22, ods. 3 písm. b) bod 3. a písm. c) zákona č. 443/2010 Z. z.. Pri nájme dvojizbových bytov mesto uprednostní z uchádzačov najmenej dvojčlenné domácnosti.
 
Žiadatelia,  ktorí nesplnia podmienky určené na nájom bytu, alebo na písomné vyzvanie mesta, v určenej lehote nepredložia doklady potrebné na overenie splnenia určených podmienok, budú z výberu nájomcu bytu vyradení.
 
Uchádzačom zaradeným do výberu nájomcov bytov mesto oznámi dátum, čas a miesto výberu nájomcu bytu prostredníctvom kontaktu uvedeného v ich v žiadosti o nájom bytu.
 
 
Mgr. Lucia Gurbáľová
námestníčka primátora
 
Košice, dňa 12.11.2019
 

  
*
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa k 31.12.2019 považuje suma alebo úhrn súm:
 
 • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
 • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
 • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .
 
**
Podpis žiadateľa  na čestnom vyhlásení musí byť overený matrikou, alebo notárom.