Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou - Stav. dozor: oprava fasády na stavbe KULTURPARK

Názov predmetu zákazky: " Stavebný dozor: Oprava fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice, stavebné objekty SO 01, 02 a 03"

Predpokladaná lehota plnenia predmetu zákazky: počas celej doby realizácie stavebných prác t.j. 170 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska ku ktorému dôjde najneskôr do 15.1.2019

Predpokladaná hodnota zákazky - maximálne 13.000 eur bez DPH - na výkon činnosti stavebného dozoru počas doby uskutočňovania stavby

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 11.12.2018 o 15:00

Viac informácií v prílohách

/Zdroj: K 13 – Košické kultúrne centrá/

Prílohy

1. PDF 482,32 KB Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebný dozor na stavbe
2. PDF 311,65 KB Príloha č.1 k výzve Návrh na plnenie kritérií
3. PDF 11,08 MB Príloha č. 2 k výzve Zmluva o dielo č. 082018
4. PDF 544,94 KB Príloha č. 3 k výzve Harmonogram stavebných prác
5. PDF 411,68 KB Príloha č. 4 k výzve Vyhlásenie uchádzača - súhlas s návrhom Zmluvy
6. DOCX 42 KB Príloha č. 5 k výzve Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru - celková cena
7. PDF 11,08 MB Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru Zmluva o dielo č. 082018
8. PDF 544,94 KB Príloha č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru Harmonogram stavebných prác