Prejsť na obsah

Výzva v súvislosti s BUDOVANÍM A ROZVOJOM INŠTITUCIONÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBLASTI REGIONÁLNEJ POLITIKY

Operačný program Základná infraštruktúra,
Priorita č.3 Lokálna infraštruktúra,
Opatrenie č. 3.3 BUDOVANIE A ROZVOJ INŠTITUCIONÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBLASTI REGIONÁLNEJ POLITIKY

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Termín predkladania žiadostí:
Možnosť predkladať projekty priebežne počas celého kalendárneho roka 2004 - 2006

Aktivity:
Špecifická aktivita A: Tvorba strategických dokumentov regionálneho a územného rozvoja

Špecifická aktivita B: Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky

Špecifická aktivita C: Zapojenie lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie do tvorby regionálnej politiky

Špecifická aktivita D: Dobudovanie inštitucionálnej infraštruktúry na regionálnej úrovni za účelom priamej implementácie priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra

Oprávnení žiadatelia :
Špecifická aktivita A: Tvorba strategických dokumentov regionálneho a územného rozvoja:
- samosprávne kraje
- mestá

Špecifická aktivita B: Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky:
- samosprávne kraje

Špecifická aktivita C: Zapojenie lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie do tvorby regionálnej politiky:
- samosprávne kraje
- lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie zaregistrované ako nezisková organizácia (podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby)

Špecifická aktivita D: Dobudovanie inštitucionálnej infraštruktúry na regionálnej úrovni za účelom priamej implementácie priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra
- samosprávne kraje

Informácie na webovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR : www.build.gov.sk