Prejsť na obsah

Výzva v súvislosti s PRIORITAMI A OPATRENIAMI CIP INTERREG III B CADSES

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOCENSTVA INTERREG III B CADSES – 2004 - 2006
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(NÁRODNÝ ORGÁN PRE PROGRAM INICIATÍVY SPOLOCENSTVA
INTERREG III B CADSES V SR)

-------------
Priorita 1
Podpora trvalo udržateľného územného rozvoja a sociálnej a ekonomickej kohézie

Opatrenie 1.1

Podpora spolocných stratégií územného rozvoja a realizacných
opatrení/akcií
Opatrenie 1.2
Formovanie rozvoja miest, podpora urbánnych štruktúr/sietí a spolupráce
Opatrenie 1.3
Podpora rozvoja vidieka
Opatrenie 1.4
Priestorové/územné dopady imigrácie

-------------
Priorita 2
Efektívne a trvalo udržateľné dopravné systémy, prístup k informačnej spoločnosti

Opatrenie 2.1

Rozvoj efektívnych dopravných systémov zohľadňujúcich trvalo udržateľný
rozvoj
Opatrenie 2.2
Zlepšenie prístupu k poznatkom a informačnej spoločnosti

-------------
Priorita 3
Podpora a manažment rozvoja krajiny, prírodného a kultúrneho dedičstva

Opatrenie 3.1
Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Opatrenie 3.2
Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
Opatrenie 3.3
Ochrana a rozvoj krajiny

-------------
Priorita 4
Ochrana životného prostredia, manažment zdrojov a prevencia rizík

Opatrenie 4.1

Podpora ochrany životného prostredia a manažmentu zdrojov
Opatrenie 4.2
Podporovanie manažmentu rizík a predchádzanie katastrofám
Opatrenie 4.3
Podpora integrovaného manažmentu vôd a prevencia pred záplavami

Oprávnení žiadatelia
Výzva je vyhlásená pre žiadateľov/projektových partnerov zo SR zapojených do projektov schválených v rámci nadnárodnej výzvy na rozšírenie 3 projektov (implementovaných v 1. a 2. nadnárodnej výzve) a 3. nadnárodnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí CIP INTERREG III B CADSES.
Žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej len „žiadateľ") môže predložiť žiadosť až po schválení nadnárodného projektu, do ktorého je zapojený ako partner (nadnárodným Riadiacim výborom) a po podpísaní zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „NFP z ERDF") medzi vedúcim partnerom projektu a Riadiacim orgánom – talianskym Ministerstvom pre infraštruktúru a dopravu so sídlom v Ríme (orig. „Subsidy Contract"), ako aj zmluvy medzi vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu (orig. „Joint Convention").
Žiadateľ musí mat sídlo na území Slovenskej republiky.
Žiadateľ musí byt totožný s projektovým partnerom zo SR uvedeným v projektovej žiadosti („Application form"), predloženej a schválenej v rámci výzvy na rozšírenie projektov alebo tretej nadnárodnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí. Žiadateľ musí patriť ku konečným prijímateľom oprávneným na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu bude poskytované žiadateľom/konečným prijímateľom, ktorými sú:
- rozpočtové organizácie
- príspevkové organizácie
- obce, mestá a ich združenia
- vyššie územné celky
- iné právnické osoby okrem súkromných podnikateľských subjektov.
V prípade súkromných podnikateľských subjektov nebude v rámci CIP INTERREG III B CADSES spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu poskytované.

Financovanie
V prípade, ak sú žiadateľom/konečným prijímateľom štátne subjekty, výška NFP zo ŠR predstavuje 25% (ak žiadateľ /konečný prijímateľ sídli na území spadajúcom pod Ciel 1) alebo 50% (ak je sídlo žiadateľa/konečného prijímateľa na území spadajúcom pod Ciel 2) celkových oprávnených výdavkov na ním vykonávanú časť nadnárodného projektu.
V prípade, ak sú žiadateľom/konečným prijímateľom vyššie územné celky, mestá, obce a ich združenia alebo iné právnické osoby (okrem súkromných podnikateľských subjektov), ktoré v rámci aktivít projektu nie sú účastníkmi hospodárskej súťaže, výška NFP zo ŠR predstavuje 20% (ak žiadateľ /konečný prijímateľ sídli na území spadajúcom pod Ciel 1) alebo 45% (ak je sídlo žiadateľa/konečného prijímateľa na území spadajúcom pod Ciel 2) celkových oprávnených výdavkov na ním vykonávanú časť nadnárodného projektu.


Termín predkladania projektov
Vzhľadom na to, že uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP z ERDF („Subsidy Contract") medzi nadnárodným Riadiacim orgánom a vedúcim partnerom projektu prebieha priebežne, môžu aj žiadatelia, t.j. projektoví partneri zo SR, predkladať žiadosti priebežne, najneskôr však 6 mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy.

Žiadosť je potrebné predložiť pred dátumom ukončenia nadnárodného projektu.


Informácie na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR : www.enviro.gov.sk