Prejsť na obsah

Výzva v súvislosti s PROGRAMOM PODPORY KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCIACH

Program podpory komunitnej sociálnej práce bol schválený ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 16. decembra na obdobie 3 rokov, od 16.12.2004 do 31.12.2007.
Program je financovaný z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR na aktívne opatrenia trhu práce v zmysle § 54 ods. 2 písm. a) zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene doplnení niektorých zákonov. Na realizáciu programu v rokoch 2004 – 2007 je zo štátneho rozpočtu vyčlenených 363.300.000,- Sk.

Program komunitnej sociálnej práce nadväzuje na program terénnych sociálnych pracovníkov v exkludovaných lokalitách MPSVR SR z roku 2004, v rámci ktorého na Slovensku pôsobí 76 terénnych sociálnych pracovníkov. Pri príprave programu boli využité aj skúsenosti z iných projektov zameraných na terénnu sociálnu prácu.

Realizátormi programu sú:
- Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny SR - prideľuje finančné prostriedky žiadateľom prostredníctvom príslušných úradov práce, sociálnych veci a rodiny a metodicky riadi program.
- Fond sociálneho rozvoja - koordinuje program na národnej úrovni, je zodpovedný za monitoring a vyhodnocovanie programu, ako aj za systém vzdelávania a supervízie.

Cieľom programu komunitnej sociálnej práce v obciach je podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu, zlepšenie ich životnej situácie a podpora integrácie na trh práce a do spoločnosti.

Cieľovými skupinami programu sú komunity postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.

Program je prioritne určený pre obce so separovanou, alebo segregovanou komunitou podľa Zoznamu Sociografického mapovania rómskych osád na Slovensku (2004), v druhej fáze programu sa o podporu môžu uchádzať aj obce s vysokou mierou faktorov sociálneho vylúčenia podľa Zoznamu indexu deprivácie (FSR, 2004).


O finančné prostriedky na výkon komunitnej sociálnej práce v obciach sa môžu v rámci programu uchádzať:

• obec / mesto
• iný subjekt, zriadený v zmysle uvedených zákonov (Zákon č. 207/96 Z. z o nadáciách, Zákon č.147/97 Z. z. o neinvestičných fondoch, Zákon č.83/90 Zb. o občianskych združeniach, Zákon č.213/97 Z .z. o neziskových verejno-prospešných organizáciách., Zákon č. 308/91 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, § 6, ods.1, písm. h), k), Záujmové združenia právnických osôb - zákon č.40/64 Zb. - zriadené podľa občianskeho zákonníka, Červený kríž – zákon č. 84/94 Zb.)

Informácie na webovej stránke Fondu sociálneho rozvoja SR : www.fsr.sk  a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR: www.upsvar.sk