Prejsť na obsah

Výzva v súvislosti s TRVALO-UDRŽATEĽNÝM LESNÝM HOSPODÁRSTVOM A ROZVOJOM LESNÍCTVA

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Prioritu č. 2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka

Opatrenie č. 2.1 Trvalo-udržateľné lesné hospodárstvo a rozvoj lesníctva
Podopatrenie č. 2.1.2 Verejno-prospešné investície - neziskové investície

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Hlavný cieľ
Podporiť trvalo-udržateľné hospodárenie v lesoch a rozvoj vidieka celkovo, zachovať a zveľadiť ekologickú stabilitu lesov.

Špecifické ciele

 • Zachovať a zveľadiť lesy;
 • Posilniť biodiverzitu a ekologickú stabilitu lesov;
 • Zlepšiť verejno-prospešné funkcie lesov;
 • Vytvoriť/zachovať pracovné príležitosti vo vidieckych oblastiach;
 • Podporiť lesnícke aktivity v tých lesoch a na tých lesných pozemkoch, kde náklady na ich obhospodarovanie prevyšujú príjmy;
 • Obnoviť produkčný potenciál lesov v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami;
 • Obnoviť produkčný potenciál lesov postihnutých synergickým pôsobením prírodných a antropogénnych činiteľov, imisií a požiarov;
 • Znížiť riziko pôdnej erózie;
 • Zvýšiť absorpčný potenciál pôdy v lesoch;
 • Zlepšiť prístup do lesov pre moderné a ekologické technológie;
 • Zvýšiť ochranu lesov pred požiarmi a zabezpečiť kontrolovaný pohyb verejnosti v lese.

Oprávnení žiadatelia
Súkromní vlastníci lesov a/alebo ich združenia, užívatelia lesov a/alebo ich združenia, obce a/alebo ich združenia, vlastníci a/alebo užívatelia cirkevných lesov a štátne organizácie lesného hospodárstva .

Výška oprávnených nákladov na projekt: min. 1 000 EUR; max. 625 000 EUR.


Informácie na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR :
www.mpsr.sk