Prejsť na obsah

Začalo sa s obnovou bytového domu s malometrážnymi bytmi na Mlynárskej 1 a 5

S obnovou bytového domu s malometrážnymi bytmi na Mlynárskej ulici v Košiciach začali dnes pracovníci Bytového podniku mesta Košice. Bytový podnik mesta Košice, ako správca bytového fondu odhaduje, že realizáciou plánovanej obnovy bytového domu sa znížia náklady na vykurovanie bytov v dome cca o 50 percent. V konečnom efekte sa v časovom horizonte 10 - 15 rokov znížia na minimum aj náklady na údržbu a prevádzku tohto bytového domu a vylepšením estetiky domu sa zlepší aj životné prostredie obyvateľov malometrážnych bytov i okolia. Na stavbu bola spracovaná projektová dokumentácia obnovy a vydané právoplatné stavebné povolenie. Zhotoviteľ stavby bol vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a na financovanie stavby bol poskytnutý úver zo ŠFRB. Poslanci mestského zastupiteľstva na júnovom rokovaní schválili založenie nehnuteľnosti - obytného domu na Mlynárskej 1 a 5 - pre ručenie za úver v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. Úver je určený na prikotvenie obkladu štítov a riešenie systémových porúch tohto obytného domu, v ktorom sú malometrážne byty. Celková cena stavby vrátane DPH je 21 miliónov 417 tisíc 620 korún.

Pri obnove bytového domu Mlynárska 1, 5 je naplánované kompletné zateplenie obvodových konštrukcií neľahko horľavým tvrdeným fasádnym polystyrénom. Pred zateplením štítových stien sa prikotvia obkladové štítové panely, čím sa odstránia systémové poruchy bytového domu). Zateplený bude aj strešný plášť. Projekt počíta s kompletnou výmenou jestvujúcich otvorových výplní - drevených okien, balkónových dverí a oceľových zasklených stien - za plastové s nižším súčiniteľom prestupu tepla. Ďalej budú opravené všetky loggiové stropné dosky, osadené klampiarske výrobky, ako dodatočná ochrana hrany dosky a vymenené jestvujúce zábradlia. Aj v tomto prípade ide o odstránenie systémovej poruchy bytového domu. Modernizovať sa budú výťahy, spoločné časti bytového domu, elektroinštalačné rozvody spoločných priestorov bytového domu, aby sa dosiahla úspora elektrickej energie.

Obyvatelia malometrážnych bytov boli informovaní o prácach, ktoré sa budú robiť na obvodovom plášti bytového domu, ktorý sa oddnes stáva staveniskom. Rekonštrukcia sa jednotlivých domácností dotkne len minimálne, pri vnútorných vysprávkach okien, ktoré sa budú vymieňať za plastové.