Prejsť na obsah

Zadanie pre ÚPN-Z Domino

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa §20 ods.3 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny "KOŠICE - DOMINO"

Návrh Zadania pre Územný plán zóny "KOŠICE - DOMINO"
je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk , v prílohe tohto oznamu.

Prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny "KOŠICE - DOMINO" s verejnosťou sa uskutoční dňa 5. januára 2016 o 15:30 hod.
na magistráte mesta Košice, miestnosť č. 310.

Verejnosť je oprávnená v zmysle §20 ods.3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre Územný plán zóny " KOŠICE - DOMINO" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
Magistrát Mesta Košice, ÚHA, tr. SNP 48/A, 04011 Košice
Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.

Prílohy