Prejsť na obsah

Zadanie pre Územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ – oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení oznamuje verejnosti podľa § 20 ods. 3 stavebného zákona

prerokovanie návrhu Zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu
„Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ (ďalej ÚPD, ÚPN-Z),

ktorý je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice a na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sever v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 20 ods. 3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre ÚPD „ÚPN-Z Košice – Tlačiarne“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.