Prejsť na obsah

Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ – oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti podľa § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“.

Návrh Zadania pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk v sekcii MestoÚzemné plánovanieAktuálne oznamy.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 20 ods. 3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o prerokovaní na adresu: Magistrát mesta Košice, Odd. ÚHA, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Pripomienky doručené po tejto lehote nebude možné zohľadniť.