Prejsť na obsah

Základné školy v roku 2008 bez dlhov

Ekonomický nástroj v podobe normatívneho financovania doslova núti v pozitívnom slova zmysle zriaďovateľov k efektívnemu využívaniu existujúcich kapacít a finančných zdrojov.
Ignorovať fakt, že od r.2004 ubudlo v mestských školách 3852 žiakov (priemerná plne organizovaná ZŠ má v Košiciach cca 600 žiakov) prinášalo každoročnú hrozbu neuhradených faktúr najmä za energie a hroziacu platobnú neschopnosť v oblasti mzdových nárokov.

Podľa poverenej vedúcej oddelenia školstva na Magistráte H. Jeníkovej ako prelomový možno hodnotiť rok 2007. „Zdedené aj priebežne vznikajúce problémy ako sú nárast cien energií, havarijné stavy, nutnosť opráv a investícií bolo potrebné riešiť optimalizáciou školskej siete s prihliadnutím na uvedený pokles žiakov," dodala H. Jeníková.

Ušetrené finančné prostriedky ako dôsledok optimalizácie boli premietnuté do rozpočtov škôl, do roku 2008 tak školstvo v Košiciach vstupuje s vyrovnaným hospodárením - bez záväzkov.
Mestské ZŠ teda budú schopné poskytovať plnenie povinnej školskej dochádzky s dôrazom na kvalitu výchovy a vzdelávania bez stresov, ktoré so sebou dlhy a záväzky prinášajú.

Na webovej stránke MŠ SR sú v pripomienkovom konaní dva dôležité materiály:

Ø Návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Ø Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch

„Tieto materiály prinesú do škôl veľa kvalitatívnych zmien týkajúcich sa procesu výchovy a vzdelávania a profesijného postavenia učiteľa, ktoré bude potrebné uskutočniť," ohodnotila vedúca oddelenia školstva.
Mesto Košice po nastavení vyrovnaného financovania svojich škôl a školských zariadení získalo väčší priestor na vytváranie podmienok pri zlepšovaní vybavenosti, vzdelávania pedagogických zamestnancov i manažmentov škôl a školských zariadení.