Prejsť na obsah

Zámer prenajať a majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pre Správu mestskej zelene v Košicach

Výpožička časti pozemku C KN parcela č.  433/3  o výmere 60 m2, zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Južné Mesto a totožnej časti telesa parkoviska z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  pre Správu mestskej zelene v Košiciach

Prílohy

1. PDF 190,57 KB zámer