Prejsť na obsah

Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení – Jún 2024

 

Mesto Košice navrhuje

v zmysle § 9aa ods. 2 písm. e) citovaného zákona prenajať

v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) citovaného zákona previesť

tento majetok :

Prílohy