Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenajať tento majetok

prenájom časti nehnuteľnosti - nebytové priestory o výmere 210 m², ktoré sa nachádzajú na 2. poschodí v objekte MŠ Čínska 24, Košice - stavba so súpisným číslom 2576 na parcele registra C KN č. 3467/4,  katastrálne územie: Nové Ťahanovce, obec: Košice – Sídlisko Ťahanovce, okres: Košice I, evidované Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 978.

nájomcovi: Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice

  1. priamym nájmom,
  2. za ročné nájomné 630,- Eur a prevádzkové náklady,
  3. na dobu neurčitú, za účelom zriadenia denného centra seniorov,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať aktivity občanov v seniorskom veku ako jednej z ohrozených skupín obyvateľstva za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu.