Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 v časti týkajúcej sa predmetu nájmu nasledovne:
- prenájom časti nehnuteľného majetku – ihriska o výmere 11294 m2 , ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. 3013 o výmere 21383 m2
v areáli Základnej školy Janigova 2 v Košiciach, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II
a je evidovaný Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 4,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecného
záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím podporujú harmonický vývin detí a vedú ich k aktívnemu využívaniu voľného času.


K uvedenej nehnuteľnosti nie je možné predložiť cenovú ponuku


V Košiciach dňa : 25.01. 2021
Zverejnené dňa : 25.01. 2021
Zvesené dňa : .02. 2021
Spracoval : Mgr. Mário Švec, vedúci referátu športu a mládeže
Mgr. Branislav Macko, oddelenie školstva
Zverejnila : Lešková