Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

A) zámenu pozemku C KN parc. č. 305/366, ostatná plocha s výmerou 623 m2 v k. ú. Jazero vo vlastníctve Mgr. Evy Krškovej, rod. Toporovej, dátum narodenia: 19.04.1972, bytom Wuppertálska 31, 040 23  Košice, LV č. 13709
do vlastníctva Mesta Košice so sídlom  Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:   00 691 135 za časť pozemku parc. C KN č. 4434/1, ostatná plocha s výmerou 375 m2 v k. ú. Jazero vo vlastníctve Mesta Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, LV č. 11650
do vlastníctva Mgr. Evy Krškovej, dátum narodenia: 19.04.1972, bytom Wuppertálska č. 31, 040 23  Košice s finančným vyrovnaním vo výške 10 857,50 € v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod Slaneckou cestou, pre potreby realizácie projektu „Rekonštrukcia  a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.
 
B) prenájom časti pozemku C KN parc. č. 4434/1, ostatná plocha s výmerou 248 m2 v k. ú. Jazero pre Mgr. Evu Krškovú, rod. Toporovú, dátum narodenia: 19.04.1972, bytom Wuppertálska 31, 040 23  Košice:
účel prenájmu:  realizácia verejnej zelene a chodníkov
cena za prenájom: 3,50 €/m2/rok
doba nájmu:  20 rokov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod Slaneckou cestou, pre potreby realizácie projektu „Rekonštrukcia  a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.
 

K uvedeným nehnuteľnostiam nie je možné predložiť cenové ponuky.