Prejsť na obsah

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  prenajať tento majetok:

nebytové priestory na ulici Poľná č. 1 o výmere 900 m², ktoré sa nachádzajú v budove súpisné číslo 317,  kat. územie: Košická Nová Ves, obec: Košice – Košická Nová Ves, okres: Košice III, evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na  LV č. 1050;

nájomcovi: Európska vzdelávacia agentúra, n.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, IČO: 45731047

  1. priamym nájmom,
  2. za ročné nájomné 1,-€/m² a prevádzkové náklady, 
  3. na dobu určitú - do 30.12.2023, za účelom prevádzkovania medzinárodnej súkromnej základnej školy,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce výchovno-vzdelávací proces detí, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu.