Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  prenajať tento majetok:

prenájom telocvične o výmere 384 m², ktorá sa nachádza v objekte Základnej školy Slobody 1 v Košiciach – stavba súp. č. 239 na parcele č. 532, katastrálne územie Terasa, obec: Košice – Západ, okres Košice II, evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 15648,                            

nájomcovi: Súkromná základná škola, Slobody 1, 040 11 Košice,                         

a) priamym nájmom,

b) za ročné nájomné 126,- Eur a prevádzkové náklady,

c) na dobu neurčitú, v rozsahu 6 hodín týždenne počas šk. roka, podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku, za účelom zabezpečenia vyučovacieho procesu - telesnej výchovy žiakov,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce pohybovo – športové aktivity detí v rámci vyučovacieho procesu, čím podporujú ich harmonický vývin, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.