Prejsť na obsah

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  prenajať tento majetok:

prenájom telocvične o výmere 207,6 m2– stavba súp. č. 369 na parcele č. 1253, v objekte Základnej školy Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1 v Košiciach,  na parcele č. 3755/534, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres: Košice II a je evidovaný Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 965

nájomcovi: Trampolíny Košice, o.z., Národná trieda 200/39, Košice

a) priamym nájmom,

b) za ročné nájomné 320 Eur a prevádzkové náklady, v rozsahu max. 16 hodín týždenne, ktorý predstavuje rozšírenie už schváleného nájmu telocvične, podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku

c) na dobu neurčitú, za účelom organizácie tréningového procesu,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí a mládeže, čím sa podporuje ich harmonický vývin a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu priestorov na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.