Prejsť na obsah

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  prenajať tento majetok:

prenájom telocvične o výmere 292,33m2 na dobu neurčitú, ako samostatnej časti budovy spojenej s budovou školy chodbou, stavba súp. č. 1148 na parcele      č. 3679/1, katastrálne územie: Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres: Košice II, evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 3

nájomcovi: Atletika Košice, o.z., Dúhová 26, Košice

a) priamym nájmom,

b) za ročné nájomné 200 Eur a prevádzkové náklady, v rozsahu max. 10 hodín týždenne, ktorý predstavuje rozšírenie už schváleného nájmu telocvične, podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku

c) na dobu neurčitú, za účelom organizácie tréningového procesu,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí a mládeže, čím sa podporuje ich harmonický vývin a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu priestorov na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.