Prejsť na obsah

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ak o ňom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou.

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento majetok:

časť ihriska o výmere 14 943,6 m2, ktoré sa nachádza na pozemku parc. č. 3013 o výmere 21 383 m2 v areáli Základnej školy Janigova 2 v Košiciach, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II a je evidovaný Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 4, za účelom vybudovania a prevádzkovania futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom, priamym nájmom, za ročné nájomné 1,- € + prevádzkové náklady, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájomcovi – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, na dobu určitú 20 rokov, z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím podporujú harmonický vývin detí a vedú ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že sa nájomca zaväzuje:
- vykonávať údržbu ihriska na vlastné náklady v celom rozsahu,
- investovať do prenajatého majetku a vykonať zhodnotenie nehnuteľnosti vo výške min. 500.000,- € v prvej tretine doby nájmu,
- previesť po skončení nájmu technické zhodnotenie majetku na mesto Košice za 1,- €
- vybudovať parkovacie státia v južnom priestore areálu pri vstupe od Čordákovej ulice a Klimkovičovej ulice na ploche nefunkčného basketbalového ihriska
- umožniť využívanie futbalového ihriska pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v dohodnutom rozsahu.